ISO 14001

Onze ISO 14001-certificaties voeren we uit volgens het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM).

ISO 14001 is de internationale norm voor een milieumanagementsysteem. Een bedrijf dat ISO 14001 gecertificeerd is, kan aantonen dat zij verantwoordelijk omgaat met het milieu en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Voor ISO 14001:2015 is C+ geaccrediteerd voor de werkterreinen bouw, grond-, weg-, en waterbouw, installatiebranche, machine- en apparatenbouw, groensector, de schoonmaakbranche en de uitzendsector.
IAF 18 deel: machines en apparaten
IAF 18 deel: reparatie van machines en overige apparaten
IAF 18 deel: installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
IAF 28: Bouw
IAF 29 deel: groot- en detailhandel (behalve motorvoertuigen en motorfietsen)
IAF 35 deel: zakelijke dienstverlening, administratieve en ondersteunende diensten

Prijsaanbieding

Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

Verschillen tussen de ISO 14001:2004 en ISO 14001:2015

De nieuwe versie van de ISO 14001 norm is inmiddels gepubliceerd.
Alle nieuwe ISO normen voor managementsystemen worden afgestemd op de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt bedoeld dat ze aansluiten bij de algemene eisen die gelden voor bijvoorbeeld ISO 9001 en OHSAS 45001. Door een nieuwe structuur en indeling wordt het integreren van verschillende managementsystemen makkelijker. Samenvattend zijn risicomanagement, compliance management en procesbeheersing verankerd in de nieuwe ISO-normen. De contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

Verschillen

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de ISO 14001:2004 en ISO 14001:2015 norm. De belangrijkste wijzigingen van de ISO 14001:2015 hebben betrekking op:

 • Nieuwe structuur (HLS).
 • Contextanalyse (interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen, vaststelling compliance verplichtingen). Identificeren van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die mogelijk van invloed zijn op het milieubeleid en het betrekken van belanghebbende partijen.
 • De ketenbenadering wordt op verschillende plaatsen sterker verwoord. Dit houdt in dat de organisatie onder andere vooruit (klanten) en achteruit (leveranciers)  in de keten moet kijken en deze milieuaspecten ook in haar inventarisatie dient op te nemen. Een bredere context wordt dus betrokken.
 • Heeft een sterkere focus op vaststelling en monitoring en minder op vastlegging.
 • De wijze waarop de naleving van wet- en regelgeving moet worden beoordeeld is uitgebreider beschreven.
 • De betrokkenheid van het topmanagement is explicieter gemaakt.
 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau.
 • De introductie van de begrippen risico’s en kansen, risicogericht denken als basis van het managementsysteem.
 • Het gebruik van prestatie-indicatoren om de realisatie van doelstellingen beter te kunnen volgen.
 • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie krijgt meer aandacht.
 • Andere eisen aan de documentatie (documenten en registraties in plaats van procedures).

In het Informatiebulletin nieuwe ISO norm kunt meer lezen over de HLS structuur, aandachtsgebieden uit de nieuwe norm en de invulling die C+ hieraan geeft.
In het Verschillendocument kunt u zien wat concreet de verschillen zijn tussen de beide ISO 14001 normen.

Overgangsregeling

We bevinden ons momenteel in een zogenaamde ‘overgangsregeling’. C+ certificering kan volgens beide versies een ISO 14001 certificering verzorgen.

De International Accreditation Organisation (IAF) en de International Organization for Standardization (ISO) hebben afgesproken een overgangsperiode van drie jaar aan te houden. De overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 14001:2004 niet meer geldig. Na 1 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een (her)certificeringonderzoek uit te voeren volgens de ISO 14001:2004.Periodieke onderzoeken (tussentijdse audits) kunnen dan nog wel op basis van de oude versie worden uitgevoerd tot 15 september 2018.

 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy